Fondurile Structurale - Planul National de Dezvoltare

PND 2007 - 2013
Comitet Interinstitutional PND
Documente Relevante
Noutati
PND 2004 - 2006
Link-uri Utile
Contact

PND 2004 - 2006

 

PND 2004-2006                                                                                                             download document integral

Cuprins

I. ANALIZA SITUATIEI CURENTE 1
1. SITUATIA SOCIO-ECONOMICA 1 download
1.1. Privire geografică de ansamblu 1
1.2. Situația demografică 5
1.2.1. Densitatea populației 5
1.2.2. Schimbări în structurile geodemografice 6
1.2.3 Migrația 9
1.3. Situația macro-economică 13
1.3.1 Produsul intern brut și productivitatea muncii 13
1.3.2 Comerțul exterior 16
1.3.3 Contul curent al balanței de plăți externe 19
1.3.4 Capitalul 19
1.3.5 Ocuparea și câștigurile salariale 20
1.3.6 Inflația 22
1.3.7 Perspectivele macro-economice până în 2006 23

 

 

2. SECTORUL PRODUCTIV 27 download
2.1. Factori de competitivitate 27
2.2. Industria 31
2.3. Dezvoltarea parcurilor industriale din România 33
2.4. IMM-uri și cooperație 35
2.4.1 Antreprenoriat, ocuparea pe cont propriu și numărul IMM-urilor 37
2.4.2 Rolul economic al IMM-urilor în cadrul economiei României 43
2.4.3 Sectoare cheie 46
2.4.4 Creditarea IMM-urilor 46
2.4.5 Lanțurile de furnizori și investițiile străine 47
2.4.6 Servicii de consultanță în afaceri 48
2.4.7 Dezechilibrele regionale în domeniul dezvoltării întreprinderilor 50
2.4.8 Constrângeri privind formarea și dezvoltarea afacerilor 52
2.4.9 Cooperație 53
2.5. Turismul 54
2.5.1 Potențialul și capacitatea turismului românesc 54
2.5.2 Principalele tendințe ale turismului românesc 61
2.5.3 Rolul turismului în economia României 63
2.6. Cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare 65
2.7. Societatea informațională 68
2.7.1 Infrastructura comunicațiilor 68
2.7.2 Infrastructura informațională 69
2.7.3 Utilizarea Internet-ului 70
2.7.4 Capitalul uman în domeniul TIC 71
2.7.5 Piața TIC 71
2.7.6 Industria și serviciile TIC 71
2.7.7 Cadrul instituțional 73
Agricultură și dezvoltare rurală 73
2.8.1. Prezentarea sectorului agricultură 73
2.8.2. Principalele probleme în domeniul agriculturii 75
2.8.3. Industria alimentară 80
2.8.4. Activități economice neagricole 80
2.8.5. Infrastructură rurală 81

 

 

3. INFRASTRUCTURA 83 download
3.1. Infrastructura de transport 83
3.1.1 Magistrale internaționale de transport 83
3.1.2 Transportul rutier 84
3.1.3 Transportul feroviar 86
3.1.4 Transportul aerian 87
3.1.5 Transportul pe apă 88
3.1.6 Transportul de pasageri și marfă 89
3.1.7 Tendințe de dezvoltare ale infrastructurii de transport și impactul economic 91
3.1.8 Diferențe în accesul la infrastructura de transport 91
3.1.9.Cadrul instituțional 92
3.2. Energia 93
3.3 Mediu și utilități publice aferente 101
3.3.1 Poluarea aerului 101
3.3.2 Apele de suprafață și subterane 103
3.3.3 Situația apelor uzate – surse și grad de epurare 105
3.3.4 Infrastructura tehnico-edilitară 105
3.3.5 Calitatea solurilor 107
3.3.6 Deșeuri 108
3.3.7 Biodiversitatea 111
3.3.8 Impactul activităților economice asupra mediului 113
3.3.9 Cadrul instituțional pentru protecția mediului 114
3.3.10 Concluzii 115

 

 

4.RESURSELE UMANE ȘI SITUAȚIA OCUPĂRII 117 download
4.1. Ocuparea forței de muncă 117
4.1.1. Privire de ansamblu asupra pieței muncii din România 117
4.1.2. Structura ocupării 118
4.1.3. Șomajul 121
4.1.4. Disparități regionale 123
4.1.5. Implementarea politicilor de ocupare s125
4.2. Antreprenoriatul și adaptabilitatea forței de muncă 127
4.2.1 Rolul IMM-urilor în ocupare 127
4.3. Sistemul educațional și pregătirea profesională 128
4.3.1. Corelarea sistemului educațional cu nevoile de pe piața muncii 28
4.3.2. Structura sistemului educațional românesc 130
4.3.3. Infrastructura educațională și participarea la educație 131
4.3.4. Învățământul profesional și tehnic (TVET) 133
4.3.5. Nivelul educațional al forței de muncă 136
4.3.6. Învățarea pe parcursul întregii vieți 137
5. EGALITATEA DE ȘANSE 142

 

 

6. INCLUZIUNEA SOCIALĂ 146

 

 

7. ASISTENȚA SOCIALĂ 153
7.1. Cadrul instituțional și legislativ 153
7.2. Prestații și servicii sociale acordate în sistemul de asistență socială 155
7.3. Tendințe în reforma sistemului de asistență socială 162

 

 

8.SĂNĂTATEA 163

 

 

9. DISPARITĂȚI REGIONALE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 168 download
9.1. Cadrul instituțional al dezvoltării regionale în România 168
9.2. Disparități interregionale – comparații UE 169
9.3. Disparități interregionale în dezvoltarea economică 170
9.3.1 Disparități urban-rural 172
9.3.2 Disparități în nivelul de ocupare 174
9.3.3 Disparități în dotările infrastructurale 175
9.3.4 Disparități în nivelul educațional și de calificare 176
9.3.5 Disparități în amploarea fenomenului migrațional al populației 177
9.3.6 Disparități în atragerea investițiilor străine directe 178
9.3.7 Creșterea importanței Capitalei în termeni de dezvoltare 179
9.4. Disparități intraregionale 180
9.4.1 Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

180
9.4.2 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 184
9.4.3 Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia 186
9.4.4 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 188
9.4.5 Regiunea de Dezvoltare Vest 190
9.4.6 Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 192
9.4.7 Regiunea de Dezvoltare Centru 195
9.4.8 Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov 197

 

 

10. COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ 200 download

 

 

II. STRATEGIA ȘI PRIORITĂȚILE PLANULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 201 download
1. ANALIZA SWOT 201
2. OBIECTIVE 214
3. STRATEGIA 215
4. PRIORITĂȚILE, TIPURILE DE MĂSURI ȘI CADRUL POLITIC 219
4.1. Prioritatea 1–Creșterea competitivității sectorului productiv și a atractivității acestuia pentru investitorii străini 219 download
4.2. Prioritatea 2–Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, energetice și asigurarea protecției mediului 229 download
4.3. Prioritatea 3-Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluderii sociale 240 II. Strategie - prioritatea 4.zip
4.4. Prioritatea 4–Dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în agricultură 254 download
4.5. Prioritatea 5– Promovarea unei participări echilibrate a tuturor regiunilor României la procesul de dezvoltare socio-economică 263 download
4.6 Strategia de cooperare transfrontalieră 275 download
5. COERENȚA STRATEGIEI CU POLITICILE NAȚIONALE ȘI ALE UE 277
5.1 Coerența strategiei cu politicile naționale 277
5.2 Coerența strategiei cu politicile UE 281

 

 

III. PROGRAMAREA FINANCIARĂ 2004-2006 283 download

 

 

IV. IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 290 download
Introducere 290
2. Instituțiile și organismele responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare 290
3.Implementarea programelor co-finanțate din fondurile de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, precum și din bugetul de stat 293
3.1. Autorități de coordonare 293
3.2. Agențiile de implementare 293
3.3. Coordonarea PHARE, ISPA și SAPARD 295
3.4. Implicarea partenerilor socio-economici și instituționali 295
3.5. Managementul și controlul financiar 296
3.6. Angajamentele bugetare din fondurile naționale publice 296
3.7. Utilizarea monedei Euro pentru efectuarea plăților 297
3.8. Informare și publicitate 297
3.9.Mecanismele de implementare 297
3.9.1. Implementarea Programului PHARE – Coeziune Economică și Socială 298
3.9.2. Implementarea Programului ISPA 301
3.9.3. Implementarea Programului SAPARD 303
4. Monitorizarea implementării PND 308
5. Evaluarea 308

 

 

V. PARTENERIATUL PENTRU ELABORAREA PLANULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 2004 - 2006 309 download
1. Baza legală și structurile parteneriale 309
2. Structurile parteneriale nou create pentru elaborarea PND 309
3. Activitatea structurilor parteneriale la nivel național și regional 310