ORDONANTA   GUVERNULUI*) nr. 119/1999

privind controlul intern i controlul financiar preventiv

 

                                    CAPITOLUL I

                                 Dispozitii generale

 

                                    ARTICOLUL 1

                                Scopul ordonantei

 

            Prezenta ordonanta reglementeaza controlul intern si controlul financiar preventiv la entitatile publice si cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public.

_________________________________

                *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003.
            Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999 si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 301/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002.
            Ulterior adoptării, Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 a mai suferit modificări si completări prin următoarele acte normative:
            - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000, respinsă prin Legea nr. 149/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002; 
            - Ordonanta Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea si completarea Ordonanatei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 141/2002, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2000;
            - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 486/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 28 septembrie 2001, abrogată prin Legea nr. 301/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv;
            - Ordonanta Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, respinsă prin Legea nr. 132/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, respinsă prin Legea nr. 132/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 22 mai 2002;
            - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, 0Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002;
            - Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003.
 
 

                                    ARTICOLUL 2

                                         Definitii

 

            În întelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmează:

            a) angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;

            b) conformitate - caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative produse in cadrul unei entitati publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in domeniul respectiv de catre entitatea in cauză sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii;

            c) control financiar preventiv - activitate prin care se verifică legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora;

            d) control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordantă cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile;

            e) controlor delegat - functionarul public al Ministerului Finantelor Publice, care exercita atributii de control financiar preventiv delegat, în mod independent, potrivit prezentei ordonante;

            f) credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate;

            g) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maxima pâna la care se pot ordonanta si efectua plăti în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plăti din buget pentru celelalte actiuni;

            h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităti, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate;

            i) eficacitate - gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităti si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitătii respective;

            j) eficientă - maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate;

            k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale căror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritătile administratiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autoritătile administratiei publice locale, precum si din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale;

            l) inspectie - verificare efectuată la fata locului,  în scopul constatarii unor eventuale abateri de la legalitate si al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice si a patrimoniului public si pentru repararea prejudiciului produs, după caz;

            m) entitate publică - autoritate publică, institutie publică, companie/societate natională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizează/administrează fonduri publice si/sau patrimoniu public;

            n) institutie publică - Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităti publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora,  indiferent de modul de finantare a acestora;

            o) legalitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, in vigoare la data efectuării acesteia;

            p) operatiune - orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;

            q) oportunitate - caracteristica unei operatiuni de a servi, în mod adecvat, în circumstante date, realizării unor obiective ale politicilor asumate;

            r) ordonator de credite - persoana imputernicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună si să aprobe operatiuni;

            s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitătilor administrativ-teritoriale sau ale entitătilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile si obligatiile statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public, cât si la cele din domeniul privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale;

            t) persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu - persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numită de conducătorul entitătii publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care indeplineste această atributie pe bază de contract, în conditiile legii;

            u) proiect de operatiune - orice document prin care se urmăreste efectuarea unei operatiuni, in forma pregătita în vederea aprobării sale de către autoritatea competentă, potrivit legii;

            v) regularitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansambalul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte.

 

                                    ARTICOLUL 3

            Obiectivele generale ale controlului intern

 

            Controlul intern are următoarele obiective generale:

            - realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atributiilor institutiilor publice, stabilite in concordantă cu propria lor misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficientă;

            - protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

            - respectarea legii, a reglementărilor si deciziilor conducerii;

            - dezvoltarea si întretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

   

                        ARTICOLUL 4

            Obligatiile conducătorului institutiei publice în domeniul controlului intern; cerintele controlului intern

 

            (1) Conducătorul institutiei publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor si criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerintele generale si specifice de control intern.

            (2) Cerintele generale si specifice de control intern sunt, în principal, urmatoarele:

            a) cerinte generale:

            - asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 3 prin evaluarea sistematică si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor;

            - asigurarea unei atitudini cooperante pța personalului de conducere si de executie, acesta având obligatia să raspunda în oriceșț moment solicitarilor conducerii si sa sprijine efectiv controlul intern;

            - asigurarea integritatii si competentei personalului de conducere si de executie, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importantei si rolului controlului intern;

            - stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel incat acestea sa fie adecvate, cuprinzatoare, rezonabile si integrate misiunii institutiei si obiectivelor de ansamblu ale acesteia;

            - supravegherea continua de catre personalul de conducere a tuturor activitatilor si indeplinirea de catre personalul de conducere a obligatiei de a actiona corectiv, prompt si responsabil ori de cate ori se constata incalcari ale legalitatii si regularitatii in efectuarea unor operatiuni sau in realizarea unor activitati in mod neeconomic, ineficace sau ineficient;

            b) cerinte specifice:

            - reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern, a tuturor operatiunilor institutiei si a tuturor evenimentelor semnificative, precum si inregistrarea si pastrarea in mod adecvat a documentelor, astfel incat acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de catre cei in drept;

            - inregistrarea de indata si in mod corect a tuturor operatiunilor si evenimentelor semnificative;

            - asigurarea aprobarii si efectuarii operatiunilor exclusiv de catre persoane special imputernicite in acest sens;

            - separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie, intr-o masura adecvata, incredintate unor persoane diferite;

            - asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

            - accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor.

  

                                    ARTICOLUL 5

                        Buna gestiune financiara

 

            (1) Persoanele care gestioneaza fonduri publice sau patrimoniul public au obligatia sa realizeze o buna gestiune financiara prin asigurarea legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficacitatii si eficientei in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public.

            (2) Ministerul Finantelor Publice este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborarii si implementarii politicii in domeniul gestiunii financiare. Ministerul Finantelor Publice indruma metodologic, coordoneaza si supravegheaza asigurarea bunei gestiuni financiare in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public.

 

 

                                    CAPITOLUL II

            Dispozitii privind controlul financiar preventiv

 

                                    Sectiunea 1

                        Dispozitii generale privind controlul financiar preventiv

 

                                    ARTICOLUL 6

            Obiectul controlului financiar preventiv

 

            (1) Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni care vizeaza, in principal:

            a) angajamente legale si bugetare;

            b) deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

            c) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;

            d) ordonantarea cheltuielilor;

            e) efectuarea de incasari in numerar;

            f) constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si a stabilirii titlurilor de incasare;

            g)   reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare;

            h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentand contributia viitoare a Romaniei la acest organism;

            i) recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite;

            j) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

            k) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

            l) alte tipuri de operatiuni, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

            (2) In functie de specificul entitatii publice, conducatorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor tipuri de proiecte de operatiuni decat cele prevazute la alin. (1).

                                                           

                                    ARTICOLUL 7

            Continutul controlului financiar preventiv

 

            Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 6 din punctul de vedere al:

            a) legalitatii si regularitatii;

            b) incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz, stabilite potrivit legii.

    

                                    ARTICOLUL 8

                        Organizarea controlului financiar preventiv

 

            (1) Ministerul Finantelor Publice este autoritatea de coordonare si reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entitatile publice.

            (2) Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita de catre autoritati competente, in mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonante si ale actelor normative emise in aplicarea acesteia.

            (3) Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in urmatoarele forme:

            a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entitatile publice si asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului public;

            b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si ai bugetului oricarui fond special, la Fondul national si la agentiile de implementare a fondurilor comunitare, precum si la alte entitati publice cu risc ridicat, prin controlori delegati ai Ministerului Finantelor Publice.

            (4) Controlul financiar preventiv se va integra in mod treptat in sfera raspunderii manageriale, proces ce trebuie finalizat pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pe masura ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor in administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluata de auditul public intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

 

 

                                    Sectiunea a 2-a

            Dispozitii privind controlul financiar preventiv propriu

    

                                    ARTICOLUL 9

            Organizarea controlului financiar preventiv propriu

 

            (1) Entitatile publice, prin conducatorii acestora, au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului contabil.

            (2) Conducatorii entitatilor publice au obligatia sa stabileasca proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, potrivit art. 6, documentele justificative si circuitul acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.

            (3) Evidenta angajamentelor se organizeaza, se tine, se actualizeaza si se raporteaza conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

            (4) Ministerul Finantelor Publice organizeaza controlul financiar preventiv propriu si pentru operatiunile privind bugetul trezoreriei statului, operatiunile privind datoria publica si alte operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice.

            (5) Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice. Actul de numire va cuprinde si limitele de competenta in exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoanele desemnate sa efectueze aceasta activitate sunt altele decat cele care initiaza operatiunea supusa vizei.

            (6) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul entitatii  publice, cu acordul entitatii publice superioare, iar  in cazul entitatilor publice in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special, cu acordul Ministerului Finantelor Publice. Persoanele desemnate cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa aibe competentele profesionale solicitate de aceasta activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finantelor Publice, care va cuprinde si conditiile si criteriile unitare pe care entitatile publice trebuie sa le respecte in cazul numirii, suspendarii, destituirii sau schimbarii personalului care desfasoara aceasta activitate.

            (7) Prin decizie interna a conducatorului entitatii publice, persoanele desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de pana la 25% aplicat la salariul de baza brut lunar.

            (8) Evaluarea activitatii persoanei care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informatiilor cuprinse in rapoartele auditului public intern si in rapoartele Curtii de Conturi, unde este cazul.

            (9) Ministerul Finantelor Publice va elabora Norme metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu. De asemenea, Ministerul Finantelor Publice va aviza norme metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu, elaborate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurarilor sociale de stat, ai bugetului oricarui fond special, precum si pentru operatiunile Fondului national si ale agentiilor de implementare care deruleaza fonduri comunitare.

            (10) Ministerul Finantelor Publice va coordona sistemul de pregatire profesionala a persoanelor desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv.

 

                                    ARTICOLUL 10

                        Viza de control financiar preventiv propriu

 

            (1) Se supun aprobarii ordonatorului de credite numai proiectele de operatiuni care respecta intru totul cerintele de legalitate, regularitate si incadrare in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, care poarta viza de control financiar preventiv propriu.

            (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanelor in drept, competente in acest sens potrivit prezentei ordonante, si prin aplicarea de catre acestea a sigiliului personal.

            (3) In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operatiuni se prezinta insotite de documentele justificative corespunzatoare, certificate in privinta realitatii si legalitatii prin semnatura conducatorilor compartimentelor de specialitate care initiaza operatiunea respectiva.

            (4) Conducatorii compartimentelor de specialitate prevazuti la alin. (3) raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror documente justificative le-au certificat. Obtinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte si/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate care le-au intocmit.

            (5) Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu raspund, potrivit legii, in raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea si incadrarea in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, in privinta operatiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.

            (6) In cazurile in care dispozitiile legale prevad avizarea operatiunilor de catre compartimentul de specialitate juridica, proiectul de operatiune va fi prezentat pentru control financiar preventiv propriu cu viza sefului compartimentului juridic. Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridica ori de cate ori considera ca necesitatile o impun.

   

                                    ARTICOLUL 11

                        Separarea atributiilor

 

            Persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu nu trebuie sa fie implicata, prin sarcinile de serviciu, in efectuarea operatiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.

 

 

 

                                    Sectiunea a 3-a

                        Dispozitii privind controlul financiar preventiv delegat

   

                                    ARTICOLUL 12

                        Organizarea controlului financiar preventiv delegat

 

            (1) Controlul financiar preventiv delegat se organizeaza si se exercita de catre Ministerul Finantelor Publice prin controlori delegati.

            (2) Ministrul finantelor publice numeste, pentru fiecare institutie publica in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special, unul sau mai multi controlori delegati, in functie de volumul si de complexitatea activitatii institutiei publice respective. De asemenea, ministrul finantelor publice numeste unul sau mai multi controlori delegati pentru operatiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operatiuni privind datoria publica si pentru alte operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice. Numirea controlorilor delegati se face prin ordin al ministrului finantelor publice.

            (3) Prin norme metodologice aprobate de ministrul finantelor publice se stabilesc:

            a) tipurile de operatiuni ale caror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat;

            b) limitele valorice peste care se efectueaza controlul financiar preventiv delegat, pe tipuri de operațiuni;

            c) documentele justificative care trebuie sa insoteasca diferitele tipuri de operatiuni;

            d) modul in care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operatiune.

            (4) Tipurile de operatiuni ce se supun controlului financiar preventiv delegat si, dupa caz, limitele valorice corespunzatoare acestora pot diferi de la o institutie publica la alta.

            (5) Controlorii delegati exercita viza de control financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operatiuni vizate in prealabil de catre controlul financiar preventiv propriu al institutiei publice.

            (6) Controlorii delegati isi desfasoara activitatea la sediul institutiilor publice la care au fost numiti. Institutiile publice prevazute la alin. (2) asigura controlorului/controlorilor delegat/delegati spatiul de lucru si dotarea necesara, precum si cooperarea personalului propriu, indeosebi a personalului desemnat sa exercite controlul financiar preventiv propriu, pentru indeplinirea in bune conditii a atributiilor de control financiar preventiv delegat.

            (7) In cazul absentei temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finantelor publice numeste un alt controlor delegat care sa indeplineasca atributiile celui dintai pe durata absentei acestuia.

 

                                    ARTICOLUL 13

             Viza de control financiar preventiv delegat

 

            (1) Operatiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) si (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobarii ordonatorului  de credite numai insotite de viza de control financiar preventiv delegat.

            (2) Viza de control financiar preventiv delegat se acorda sau se refuza in scris, pe formular tipizat, si trebuie sa poarte semnatura si sigiliul personal al controlorului delegat competent.

            (3) Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv delegat raspund, potrivit legii, in raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea si incadrarea in limitele creditelor de angajament si creditelor bugetare aprobate, in privinta operatiunilor pentru care au acordat viza.

            (4) Inainte de a emite un refuz de viza, controlorul delegat are obligatia sa informeze, in scris, in legatura cu intentia sa ordonatorul de credite, precizand motivele refuzului.

            (5) Daca ordonatorul de credite prezinta in scris argumente in favoarea efectuarii operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul de viza, controlorul delegat poate consulta, inainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre se constituie ad-hoc o comisie formata din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati, prin decizie a controlorului financiar sef.

            (6) Opinia neutra se motiveaza si se formuleaza in scris si are rol consultativ, solutia finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat, potrivit principiului exercitarii in mod independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat.

 

                                    ARTICOLUL 14

            Durata controlului financiar preventiv delegat

 

            (1) Controlul financiar preventiv delegat se efectueaza in termenul cel mai scurt, permis de durata efectiva a verificarilor necesare, astfel incat sa nu afecteze desfasurarea in bune conditii si in termen a operatiunii al carei proiect se supune controlului financiar preventiv delegat.

            (2) Perioada maxima pentru acordarea sau, după caz, pentru refuzul vizei de control financiar preventiv delegat este de 3 zile lucratoare de la prezentarea proiectului unei operatiuni, insotit de toate documentele justificative.

            (3) Perioada prevazuta la alin. (2) este suspendata de la inregistrarea informării prevazute la art. 13 alin. (4) pana la primirea raspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplică si pentru intervalul necesar in vederea formularii opiniei neutre, care insa nu poate depasi 3 zile lucratoare.

            (4) In cazuri exceptionale controlorul delegat are dreptul să prelungeasca perioada prevazuta la alin. (2) cu maximum 5 zile lucratoare, pe baza unui referat de justificare pe care are obligatia sa il transmita de indata spre informare controlorului financiar sef si ordonatorului de credite.

 

 

                                    Sectiunea a 4-a

                        Dispozitii privind controlorii delegati

  

                                    ARTICOLUL 15

                        Functia de controlor delegat

 

            (1) Controlorul delegat este functionar public, angajat al Ministerului Finantelor Publice. Numarul de posturi de controlor delegat se stabileste de catre ministrul finantelor publice, in functie de necesitati, in limita numarului total de posturi si a bugetului anual, aprobate.

            (2) Pot fi incadrate in functia de controlor delegat numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice si o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 7 ani. Candidatii pentru functia de controlor delegat trebuie sa prezinte cazier judiciar, informatii si recomandari, din care sa rezulte ca au un profil moral si profesional corespunzator cerintelor functiei.

   

                                    ARTICOLUL 16

                               Incompatibilitati

  

            (1) Controlorii delegati nu pot fi soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu ordonatorul de credite pe langa care sunt numiti.

            (2) Controlorilor delegati le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert, precum si participarea la administrarea sau conducerea unor societati comerciale sau civile. Ei nu pot exercita functia de expert judiciar sau arbitru desemnat de parti intr-un arbitraj.

            (3) Functia de controlor delegat este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.

            (4) Se interzice controlorilor delegati sa faca parte din partide politice sau sa desfasoare activitati publice cu caracter politic.

            (5) Controlorul delegat care se gaseste intr-una din situatiile prevazute la alin. (1) - (4) are obligatia de a informa de indata, in scris, ministrul finantelor publice si controlorul financiar sef.

  

                                    ARTICOLUL 17

                        Atributiile controlorului delegat

 

            (1) Atributiile controlorului delegat sunt, in principal, urmatoarele:

            a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operatiuni ale ordonatorului de credite, in conformitate cu ordinul de numire si cu normele metodologice aprobate potrivit prezentei ordonante;

            b) supravegherea organizarii, tinerii, actualizarii si raportarii evidentei angajamentelor;

            c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar sef cu privire la situatia curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate si situatiile intentiilor si refuzurilor de viza, formularea de avize cu caracter consultativ, precum si aspectele deosebite ale derularii operatiunilor financiare;

            d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului de credite pe langa care este numit sau la cererea ministrului finantelor publice, precum si din initiativa proprie, in privinta conformitatii, economicitatii, eficacitatii sau eficientei unor operatiuni ori proiecte de acte normative;

            e) monitorizarea si indrumarea metodologica a controlului financiar preventiv propriu;

            f) elaborarea de propuneri si proiecte privind perfectionarea controlului financiar preventiv;

            g) participarea la activitatile corpului controlorilor delegati;

            h) indeplinirea altor atributii, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

            (2) Controlorul delegat nu se pronunta asupra oportunitatii operatiunilor ce fac obiectul controlului financiar preventiv delegat.

            (3) Controlorul delegat este obligat sa isi exercite atributiile cu buna-credinta si cu deplina responsabilitate. Pentru actele sale, intreprinse cu buna-credinta in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora, controlorul delegat nu poate fi sanctionat sau trecut în alta functie.

            (4) Controlorul delegat isi exercita atributiile in mod independent. El il poate informa in mod direct pe ministrul finantelor publice asupra situatiilor deosebite aparute in activitatea sa si nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat.

            (5) Controlorul delegat este obligat sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei.

            (6) Evaluarea activitatii controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informatiilor cuprinse în rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegati, rapoartele structurilor de audit public intern ale Ministerului Finantelor Publice si in rapoartele Curtii de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se pastrează pe toata durata exercitarii de catre acesta a atributiilor functiei. Ministrul finantelor publice il demite de indata pe controlorul delegat care a inregistrat calificativul "insuficient" sau, de 3 ori consecutiv, calificativul "satisfacator".

            (7) Controlorul delegat raspunde disciplinar pentru abateri de la indatoririle de serviciu, potrivit reglementarilor in vigoare.

 

                                    ARTICOLUL 18

            Gradele profesionale si salarizarea controlorilor delegati

 

            (1) In functie de performantele profesionale atestate de calificativele inregistrate in baza evaluarilor anuale si de vechimea in functie, controlorii delegati se incadreaza in gradele profesionale I, II si III. Cerintele minime si conditiile promovarii de la un grad profesional la altul se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

            (2) Salariile de baza, sporurile si celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegati se stabilesc prin asimilare cu functia de controlor financiar din structura Curtii de Conturi, respectiv pentru gradul I, II sau III.

            (3) Controlorul financiar sef primeste o indemnizatie de conducere echivalenta cu cea de director general in Ministerul Finantelor Publice, iar adjunctii acestuia, o indemnizatie de conducere echivalenta cu cea de director in Ministerul Finantelor Publice.

            (4) Pana la aplicarea legii privind salarizarea functionarilor publici salariile de baza, sporurile si celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegati se mentin la nivelul stabilit anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului*) nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, potrivit prevederilor alin. (2) si evaluarii performantelor profesionale individuale.

   

                                    ARTICOLUL 19

                        Corpul controlorilor delegati

 

            (1) Corpul controlorilor delegati se organizeaza ca un compartiment distinct in structura Ministerului Finantelor Publice, la nivel central si teritorial, si cuprinde ansamblul controlorilor delegati.

            (2) Corpul controlorilor delegați asigura, in principal:

            a) aplicarea si dezvoltarea principiilor si practicilor avansate de buna conduita financiara;

            b) colaborarea si schimburile profesionale intre controlorii delegati;

            c) colaborarea si schimburile profesionale cu alte structuri de profil interne, externe si internationale.

            (3) Corpul controlorilor delegati este condus de controlorul financiar sef.

            (4) Controlorul financiar sef are 2 adjuncti ale caror atributii se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef.

            (5) Tot in structura Ministerului Finantelor Publice, pe langa Corpul controlorilor delegati si in subordinea controlorului financiar sef, functioneaza o directie de specialitate care asigura suportul metodologic si informational necesar in activitatea Corpului controlorilor delegati si ale carei atributii se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef.

            (6) Controlorul financiar sef si adjunctii acestuia sunt numiti prin hotarare a Guvernului pentru un mandat de 6 ani, pe baza propunerii nominale facute de catre ministrul finantelor publice în urma intervievarii a 6 candidati desemnati din randul controlorilor delegati de catre Corpul controlorilor delegati, in sedinta plenara, cu majoritate simpla. La data sedintei plenare de desemnare a celor 6 candidati este obligatoriu ca numarul controlorilor delegati incadrati efectiv si efectiv prezenti la sedinta sa fie cel puțin jumatate din numarul de posturi de controlor delegat, stabilit potrivit prevederilor art. 15 alin. (1).

            (7) Aceeasi persoana nu poate indeplini mai mult de un mandat in functia de controlor financiar sef; de asemenea, aceeasi persoana nu poate indeplini mai mult de un mandat in functia de controlor financiar sef adjunct.

            (8) Controlorul financiar sef indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

            a) sustine, in fata ministrului finantelor publice, a Guvernului si a altor autoritati, dupa caz, solutiile date in exercitiul atributiilor sale de catre oricare dintre controlorii delegati;

            b) organizeaza sistemul informational si urmareste realizarea in mod efectiv si in timp util a schimbului de informatii intre controlorii delegati;

_____________________________

            *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 a fost aprobata prin Legea nr. 711/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001

            c) prezinta ministrului finantelor publice, trimestrial, rapoarte privind activitatea controlorilor delegati, situatia intentiilor si refuzurilor de viza, precum si aspectele importante privind utilizarea fondurilor publice;

            d) asigura formularea de opinii neutre, potrivit prevederilor art. 13 alin. (5);

            e) organizeaza si urmareste colectarea, prelucrarea si inregistrarea statistica a informatiilor privind activitatea de control financiar preventiv delegat si efectueaza evaluarea acesteia;

            f) dispune masuri pentru aplicarea in activitatea controlorilor delegati a principiilor si practicilor avansate de buna conduita financiara si pentru valorificarea propunerilor si contributiilor acestora la dezvoltarea si la perfectionarea de standarde in domeniu;

            g) asigura indrumarea metodologica in domeniul controlului financiar preventiv;

            h) prezinta Guvernului, pana la sfarsitul trimestrului I al anului curent pentru anul precedent, un raport anual privind activitatea controlorilor delegati, care trebuie sa cuprinda, intre altele, o analiza, din perspectiva anilor precedenti, a modului de solutionare a refuzurilor de viza de control financiar preventiv delegat, precum si propuneri de imbunatatire a legislatiei financiare;

            i) elaboreaza raportul national anual privind controlul preventiv, pe care il prezinta spre dezbatere Guvernului;

            j) evaluează activitatea fiecarui controlor delegat si propune ministrului finantelor publice acordarea aprecierilor anuale;

            k) alte atributii, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

                                    Sectiunea a 5-a

                        Regimul refuzului de viza

   

                                    ARTICOLUL 20

                                    Refuzul de viza

 

            (1) Persoana in drept sa exercite viza de control financiar preventiv are dreptul si obligatia de a refuza viza de control financiar preventiv in toate cazurile in care, in urma verificarilor, apreciaza ca proiectul de operatiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si incadrare in limita creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv.

            (2) Refuzul de viza trebuie sa fie in toate cazurile motivat in scris.

            (3) Persoanele in drept sa exercite viza de control financiar preventiv au obligatia de a tine evidenta proiectelor de operatiuni refuzate la viza de control financiar preventiv.

   

 

                                    ARTICOLUL 21

                        Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv

 

            (1) O operatiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate efectua de catre ordonatorul de credite pe propria raspundere, numai daca prin aceasta  nu se depaseste creditul bugetar aprobat. Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operatiunii numai in baza unui act de decizie interna, emis in forma scrisa, prin care dispune, pe propria raspundere, efectuarea operatiunii. O copie a actului de decizie interna se transmite compartimentului de audit public intern al entitatii publice, precum si controlorului delegat, dupa caz.

            (2) In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducatorii persoanelor juridice dispun, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, efectuarea operatiunii pe proprie raspundere, persoana desemnata sa efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligatia sa informeze in scris Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si, dupa caz, organul ierarhic superior al institutiei publice, numai in aceasta situatie persoana respectiva fiind exonerata de raspundere.

            (3) Pentru operatiunile care se supun si controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operatiune sa nu poata fi supus controlului preventiv delegat. In aceste conditii ordonatorul de credite va solicita controlorului delegat formularea unui aviz consultativ. Ordonatorul de credite va analiza punctul de vedere al controlorului delegat, exprimat in avizul consultativ, si va decide in conditiile prevazute la alin. (1).

            (4) In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv delegat, conducatorii persoanelor juridice dispun, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, efectuarea operatiunii pe propria raspundere, controlorul delegat are obligatia sa informeze in scris Curtea de Conturi si Ministerul Finantelor Publice.

            (5) Documentele privind proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate decat cu asumarea raspunderii ordonatorului de credite.

            (6) Operatiunile efectuate pe propria raspundere a ordonatorului de credite se inregistreaza si intr-un cont in afara bilantului.

   

 

                                    CAPITOLUL  III

                                Dispozitii comune

 

                                    ARTICOLUL 22

                                  Masuri operative

 

            (1) Ministerul Finantelor Publice efectueaza inspectii ori de cate ori exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate in efectuarea de operatiuni, in sensul prezentei ordonante.

            (2) Ministerul Finantelor Publice efectueaza inspectii in toate cazurile in care este sesizat de catre un contabil-sef in legatură cu efectuarea de operatiuni pe propria raspundere a ordonatorului de credite fara viza de control financiar preventiv.

            (3) Ministerul Finantelor Publice va declansa inspectia in toate institutiile publice atunci cand este sesizat de seful structurii de audit public intern al acestora in legatura cu efectuarea de operatiuni nelegale care au viza de control financiar preventiv delegat, situatie rezultata in urma efectuarii unei misiuni de audit public intern.

            (4) Inspectiile se efectueaza de catre persoane din structura Ministerului Finantelor Publice, in baza unui ordin de serviciu emis de ministrul finantelor publice, sau de catre persoane delegate in acest sens de catre ministrul finantelor publice.

            (5) Ordinul de serviciu prevazut la alin. (3) va preciza, în mod obligatoriu, scopul si obiectivele inspectiei, durata inspectiei, persoana sau persoanele desemnate sa efectueze inspectia.

            (6) Institutiile publice sunt obligate sa asigure accesul reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice la toate documentele, datele si informatiile relevante pentru scopul si obiectivele inspectiei, la inspectarea bunurilor ce fac obiectul operatiunilor controlate, precum si in spatiile unde se gasesc asemenea bunuri, documente sau informatii relevante.

            (7) Organizarea inspectiilor si stabilirea atributiilor generale in efectuarea acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, iar atributiile de detaliu, fluxul informational si metodologia de lucru, prin ordin al ministrului finantelor publice.

            (8) In cazul in care in urma inspectiei efectuate se constata abateri de la legalitate care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, se va intocmi proces-verbal de inspectie. Impotriva procesului-verbal de inspectie se poate formula contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii acestuia. Contestatia se va depune la structura care a efectuat inspectia. Contestatiile vor fi solutionate prin decizie motivata, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii. Decizia este definitiva. Daca prin solutionare contestatia a fost respinsa, procesul-verbal de inspectie devine titlu executoriu si va fi transmis spre executare organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contestatorul. Impotriva deciziei se poate formula actiune in termen de 15 zile lucratoare de la comunicarea acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, la curtea de apel in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul.

            (9) In situatiile in care s-a constatat savarsirea unor fapte calificate de lege ca fiind contraventii se va intocmi proces-verbal de contraventie.

 

                                    ARTICOLUL 23

                                    Masuri speciale

 

            In cazul în care printr-un acord, tratat sau alte asemenea documente de finantare externa se prevad masuri specifice de control financiar, Guvernul este autorizat sa emita, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, hotarari cu caracter derogatoriu la prezenta ordonanta.

  

                                    ARTICOLUL 24

            Dispozitii cu privire la regiile autonome, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si societatile comerciale care beneficiaza de drepturi exclusive sau speciale

 

            Numirea contabililor-sefi ai regiilor autonome, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 70% din numarul voturilor in adunarea generala si ai societatilor comerciale care beneficiaza de drepturi exclusive sau speciale atribuite de catre o institutie publica se face cu respectarea conditiilor si criteriilor unitare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Destituirea, suspendarea sau schimbarea din functie a contabililor-sefi de la aceste regii autonome si societati comerciale se face numai cu aprobarea conducatorului institutiei publice in coordonarea careia funcționeaza regia autonoma, care exercita, in numele statului sau al unei autoritati a administratiei publice locale, drepturile actionarului la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 70% din numarul voturilor in adunarea generala sau care a atribuit societatii comerciale drepturi exclusive sau speciale.

 

                                    ARTICOLUL 25

                        Controlul financiar preventiv delegat al unor operatiuni cu risc important

 

            Prin ordin, ministrul finanțelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat de catre controlori delegati si asupra operatiunilor finantate sau cofinantate din fonduri publice, ale altor institutii publice decat cele prevazute la art. 12 alin. (2) sau ale unor persoane juridice de drept privat.

   

                                    ARTICOLUL  26

                                      Alte dispozitii

 

            Prevederile prezentei ordonante se aplica si altor persoane juridice decat institutiile publice, daca aceste persoane juridice gestioneaza fonduri publice cu orice titlu si/sau administreaza patrimoniul public in privinta gestionarii fondurilor publice si administrarii patrimoniului public in cauza.

 

 

                                    CAPITOLUL IV

                             Contraventii si sanctiuni

 

                                    ARTICOLUL 27

                                      Contraventii

 

            Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:  

            a) neindeplinirea de catre conducatorul entitatii publice a obligatiei de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor, conform prevederilor art. 9 alin. (1);

            b) nerespectarea obligatiei privind stabilirea proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, precum si omisiunea de evidentiere a angajamentelor, conform art. 9 alin. (2) si (3);

            c) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operatiuni fara viza de control financiar preventiv;

            d) depasirea termenului prevazut la art. 14 alin. (2) - (4);

            e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (5);

            f) emiterea unui refuz de viza fara motivare, conform art. 20 alin. (2);

            g) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (2);

            h) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);

            i) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (6).

  

                                    ARTICOLUL 28

                        Sanctionarea contraventiilor

 

            Contraventiile prevăzute la art. 27 lit. a), b) si d) – i) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar contraventia  prevazuta la lit. c), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

 

 

 

                                    ARTICOLUL 29

            Constatarea contraventiilor, stabilirea si aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea nivelului amenzilor

   

            (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

            a) persoanele cu atributii de inspectie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevazute la art. 27;

            b) controlorii din cadrul Corpului controlorilor delegati, pentru contraventiile prevazute la art. 27 lit. a) si h).

            (2) Nivelul amenzilor prevazute la art. 28 se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.

            (3) Amenzile prevazute ca sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor mentionate la art. 27 pot fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.

            (4) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, intocmit conform competentelor stabilite la alin. (1), se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicarii acestuia. Plangerea, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

 

 

                                    CAPITOLUL V

                        Dispozitii tranzitorii si finale

               

                                    ARTICOLUL 30

            Incadrarea in functia de controlor delegat a persoanelor care detin functia de controlor financiar in structura Curtii de Conturi

 

            (1) Persoana care la data publicarii prezentei ordonante detine functia de controlor financiar in cadrul sectiei de control financiar preventiv a Curtii de Conturi are dreptul de a fi încadrata cu data de 1 ianuarie 2000, la cererea sa, in functia de controlor delegat, direct la gradul profesional pe care il detine in structura Curtii de Conturi si fara concurs, dar numai daca persoana in cauza:

            - depune cererea de a fi incadrata in calitate de controlor delegat in structura Ministerului Finantelor Publice in cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante;

            - nu se afla intr-una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 16;

            - nu a fost sanctionata pe intreaga durata cat a exercitat functia de controlor financiar in structura Curtii de Conturi.

            (2) Incetarea atributiilor Curtii de Conturi in domeniul controlului financiar preventiv, asa cum este reglementat prin prevederile art. I pct. 3, 4, 10, 11 si 21 din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, devine efectiva de la data de 1 ianuarie 2000.

 

                                    ARTICOLUL 31

            Masuri pentru numirea primului controlor financiar sef si a adjunctilor acestuia

 

            (1) Numirea controlorului financiar sef si a adjunctilor acestuia, potrivit prevederilor art. 19 alin. (6), se face pana la data de 29 februarie 2000, dar nu mai devreme de 31 ianuarie 2000.

            2) Pana la aplicarea prevederilor alin. (1) atributiile controlorului financiar sef se exercita de catre o persoana imputernicita in acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice.

  

                                    ARTICOLUL 32

                               Masuri exceptionale

 

            Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat al operatiunilor institutiilor publice si unitatilor care au calitatea de agentie de implementare potrivit memorandumurilor de finantare incheiate de Guvernul Romaniei cu Comisia Europeana, precum si al operatiunilor Fondului national, ministrul finantelor publice numeste cate un controlor delegat pentru fiecare agentie de implementare si pentru Fondul national.

 

                                    ARTICOLUL 33

            Masuri pentru pregatirea aplicarii prezentei ordonante

 

            Ministerul Finantelor Publice initiaza si coordoneaza masurile necesare pentru pregatirea aplicarii prezentei ordonante; pentru aceasta ministrul finantelor publice emite ordine si, dupa caz, propune spre aprobare Guvernului proiecte de hotarari.

   

                                    ARTICOLUL 34

                        Intrarea in vigoare a ordonantei

   

            Prezenta ordonanta intra in vigoare de la 1 ianuarie 2000, cu urmatoarele exceptii:

            a) prevederile art. 15, 16, 18, art. 19 alin. (1), (2) si (5), art. 30 si ale art. 33, care se aplica de la data publicarii;

            b) prevederile art. 31 alin. (2) si ale art. 32, care se aplica in termen de 30 de zile de la data publicarii.

 

                                    ARTICOLUL 35

                                        Abrogari

 

            La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 2, art. 5 lit. a) si alte prevederi referitoare la institutiile publice din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr. 64 din 27 martie 1991. 

                                                             ---------------