MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 627/9.VII.2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

O R D I N

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare

 

            În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

            având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi  controlul financiar preventiv,

           

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

            Art. I­. -  Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

            1. După ultimul alineat al punctului 2.3 se introduc trei alineate noi, cu următorul cuprins:

            ,,De asemenea, conducătorii entităţilor publice vor dispune detalierea, prin liste de verificare (check-lists), a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă in cadrul specific al entităţii publice.

            Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g), 1h), 1i), 1j), 1k) şi 1l) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare.

            Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată şi  obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respective. În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel o dezvoltare progresivă a acestora.”

            2. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:

            ,,5.3. În efectuarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii, primită la viză, este obligatorie, dar nu şi limitativă. În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, şi prezentele norme metodologice -, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.”

            3. Punctul 5.4 va avea următorul cuprins:

            ,,5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul din elementele verificării formale - completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viza - nu este îndeplinit, atunci operaţiunea nu poate fi autorizată.

            Pentru amplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situaţii nu se face consemnarea refuzului de viză, procedându-se la restituirea documentelor către compartimentul care a iniţiat operaţiunea, indicându-se în scris motivele restituirii.”

            4. Punctul 5.5 va avea următorul cuprins:

            ,,5.5. După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv şi efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.”

            5. După alineatul unic al punctului 5.7 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

            ,,Prin acordarea vizei se certifică implicit şi îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare.”

            6. Punctul 6.1 va avea următorul cuprins:

            ,,6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

            La refuzul de viză se va anexa şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/indeplinite.”

            7. Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:

            ,,10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat va urma procedura prevăzută la pct. 5 din prezentele norme metodologice. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit şi se actualizează de către Direcţia generală de control financiar preventiv din Ministerul Finanţelor Publice.

            Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-l în acest sens pe controlorul financiar şef  şi pe ordonatorul de credite.”

            8. Punctul 11.1 va avea următorul cuprins:

            ,,11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la pct. 5 şi  10 din prezentele norme metodologice se constată cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat va comunica, în scris, potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pe textul comunicării va fi transmisă controlorului financiar şef.”

 

            9. După primul alineat al punctului 11.3 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

            ,,La refuzul de viză se va anexa şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.”

            10. După  anexa  nr. 1  la  normele  metodologice  se   introduce  anexele  nr. 1a) – 1l), cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

            Art. II. - Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.

            Art. III. - Direcţia generală de control financiar preventiv va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

Ministrul finanţelor publice,

 

MIHAI NICOLAE TĂNĂSESCU

 

 

 

 

Bucureşti, 15 iunie 2004.

Nr. 912.

 

 

______________

            *) Anexa este reprodusă în facsimil.