ANEXA nr. 1

CADRUL GENERAL

al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv

 

A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

 

Nr crt

Documentul supus controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Acte justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

0

1

2

3

4

1

Cererea pentru deschidere de credite bugetare

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legile bugetare anuale

- Aprobari ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli

- Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare

- nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe baza de elemente de legislatie specifice fiecarui ordonator;

- solicitarile ordonatorilor: principali, secundari si/sau tertiari, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare;

- situatia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate.

 

   Se verifica:

- incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare;

- daca sumele solicitate sunt stabilite si in functie de creditele deschise neutilizate;

- daca cererea pentru deschiderea de credite se incadreaza in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern;

- existenta justificarilor prin care ordonatorul probeaza ca nu va inregistra in sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicita deschiderea de credite bugetare.

 

 

2

Dispozitia bugetara (ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentari) sau borderoul centralizator al acestor documente

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legile bugetare anuale

- Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare

- solicitarile ordonatorilor: principali, secundari si/sau tertiari, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont);

- fundamentarea sumelor inscrise in dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor secundari, respectiv tertiari, de credite sau, dupa caz, in ordinele de plata

 

   Se verifica:

- incadrarea sumelor din dispozitiile bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor, repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare;

- daca sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea de deschidere de credite;

- existenta justificarilor prin care ordonatorul probeaza ca nu va inregistra in sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicita repartizarea de credite bugetare.

0

1

2

3

4

3

Documentul pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare

- Legea nr. 500 /2002 (1)

- Legea nr. 189 /1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legile bugetare anuale

- nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizarii initiale pe trimestre a creditelor.

   Se verifica:

- daca modificarea este in competenta de aprobare a Ministerului Finantelor Publice sau a ordonatorilor principali/ secundari, dupa caz;

- daca sumele propuse se incadreaza in prevederile bugetare;

- concordanta propunerii de modificare cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini noi sau reprogramate.

 

 

 

4

Documentul pentru efectuarea, incepand cu trimestrul al III-lea, a virarilor de credite bugetare:

- de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare;

- intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate;

- intre programe.

 

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legile bugetare anuale

- nota de fundamentare a propunerii pentru efectuarea virarilor de credite bugetare.

   Se verifica:

- daca virarea de credite nu contravine prevederilor Legii finantelor publice, legilor bugetare anuale sau legilor de rectificare;

- existenta de justificari, detalieri si necesitati privind executia pana la finele anului bugetar, a capitolului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza, respectiv a capitolului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare.

5

Dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare, sau borderoul centralizator al acestora

 

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legile bugetare anuale

- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare.

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare deschise si neutilizate;

- daca retragerea de credite bugetare este temeinic justificata;

- incadrarea operatiunii de retragere in termenul legal.

 

 

 

 

B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA

 

Nr crt

Documentul*) supus controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Acte justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

0

1

2

3

4

1

Contract / comanda de achizitii publice

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 /1998 (2)

- Legile bugetare anuale

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.U.G. nr. 60 / 2001 (4)

- Legea nr. 133 / 1999 (5)

- O.G. nr. 20 / 2002 (6)

- Codul comercial

- Codul civil

- O.G. nr. 9 / 2000 (7)

- H.G. nr. 53 / 1999 (8)

- H.G. nr. 461 / 2001 (9)

- H.G. nr. 244/2001 (10)

- H.G. nr. 182 / 2002 (11)

- Ordinul nr. 1012 / 2001 emis de ministrul finantelor publice (12)

- Ordinele nr. 1013/873/ 2001 (13) si nr. 1014/874/ 2001 (14) emise in comun de ministrul finantelor publice si de ministrul lucrarilor publice transporturilor si locuintei

- Alte acte normative specifice

 

 

 

 

 

 

- programul anual de achizitii publice;

- documentul de aprobare de catre conducatorul entitatii publice a procedurii selectate de achizitie;

- actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii;

- anuntul / invitatia de participare la procedura;

- documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

- actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, dupa caz;

- ofertele prezentate;

- hotararea comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei castigatoare;

- alte documente specifice.

 

 

 

 

 

   Se verifica:

- daca achizitia publica este prevazuta in programul anual;

- existenta creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, dupa caz;

- respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica;

- existenta aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei castigatoare;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal;

- existenta avizului compartimentului juridic.

0

1

2

3

4

2

Contract / comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe rambursabile si/sau din fonduri externe nerambursabile

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 /1998 (2)

- Legile bugetare anuale

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.U.G. nr. 60 / 2001 (4)

- Legea nr. 133 / 1999 (5)

- O.G. nr. 20 / 2002 (6)

- Codul comercial

- Codul civil

- H.G. nr. 53 / 1999 (8)

- H.G. nr. 461 / 2001 (9)

- H.G. nr. 244 / 2001 (10)

- H.G. nr. 182 / 2002 (11)

- Ordinul nr. 1012 / 2001 emis de ministrul finantelor publice (12)

- Ordinele nr. 1013/873/ 2001 (13) si nr. 1014/874/ 2001 (14) emise in comun de ministrul finantelor publice si de ministrul lucrarilor publice transporturilor si locuintei

- Acordul sau conventia de finantare externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare

- Alte acte normative specifice

- programul anual de achizitii publice;

- actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii;

- documentele privind  achizitia, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si cu reglementarile organismelor internationale;

- acordul sau conventia de finantare externa.

   Se verifica:

- daca achizitia publica este prevazuta in programul anual;

- existenta creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, dupa caz;

- respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica;

- incadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli considerate eligibile, in conformitate cu acordul sau conventia de finantare externa si cu regulile fiecarui organism finantator;

- existenta avizelor organismului finantator pe documentatie si pe caietele de sarcini;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar;

- existenta avizului compartimentului juridic.

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

3

Contract de finantare (prevazut la art.4 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.60 / 2001)

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 /1998 (2)

- Legile bugetare anuale

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.U.G. nr. 60 / 2001 (4)

- O.G. nr. 51 / 2001 (15)

- Alte acte normative specifice

- solicitarea finantarii si justificarea acesteia;

- documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finantare;

- programul, proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii;

- nota de fundamentare si devizul de cheltuieli aprobate de ordonatorul de credite finantator.

 

   Se verifica:

- daca solicitarea finantarii are temei legal;

- existenta creditelor bugetare;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal;

- daca in contractul de finantare este prevazuta obligativitatea aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

- existenta avizului compartimentului juridic.

4

Acord subsidiar de imprumut / acord subsidiar

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 /1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Acordul de imprumut extern / contract de finantare

- Actul normativ de ratificare a Acordului de imprumut extern sau a Contractului de finantare extern, dupa caz

- Alte acte normative specifice

 

- fundamentarea propunerii de acord subsidiar.

 

   Se verifica:

- incadrarea obiectului acordului subsidiar in prevederile acordului de credit extern;

- concordanta termenilor acordului subsidiar cu cei din acordul de credit extern;

- existenta avizului compartimentului juridic.

5

Proiect de conventie de garantie aferenta Acordului de garantie

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Acordul de imprumut extern incheiat intre beneficiarul garantiei si finantatorul extern

- Actul normativ de ratificare a  acordului de garantie/ Hotararea Guvernului de aprobare a garantiei

Alte acte normative specifice

- fundamentarea propunerii de Conventie.

   Se verifica:

- incadrarea obiectului conventiei in prevederile acordului de imprumut extern, acordului de garantie sau prevederilor Hotararii Guvernului dupa caz;

- concordanta termenilor Conventiei cu cei din acordul de imprumut extern, acordul de garantie sau prevederilor Hotararii Guvernului dupa caz;

- existenta avizului compartimentului juridic.

0

1

2

3

4

6

Proiect de scrisoare de garantie pentru imprumuturi externe contractate de agenti economici, regii autonome, societati nationale, autoritati ale administratiei publice centrale, garantate de stat

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- H.G. de aprobare

- Acordul de imprumut extern

- Alte acte normative specifice

 

- hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;

- nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat.

   Se verifica:

- concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern;

- existenta conventiei de garantie semnata de garantat;

- existenta avizului compartimentului juridic.

7

Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si beneficiarul scrisorii de garantie

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- H.G. de aprobare

- Acordul de imprumut extern

- Alte acte normative specifice

 

- hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;

- nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat.

   Se verifica:

- existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii administrativ-teritoriale garantate;

- existenta avizului compartimentului juridic.

 

8

Proiect scrisoare de garantie pentru imprumut extern contractat direct de o autoritate a administratiei publice locale, garantat de stat

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- H.G. nr. 978 / 2001 (22)

- Alte acte normative specifice

 

- hotararea comisiei de autorizare constituita conform HG  nr.978/2001;

- nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat.

   Se verifica:

- concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern;

- existenta conventiei de garantie semnata de garantat;

- existenta avizului compartimentului juridic.

9

Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si reprezentantul legal al unitatii administrativ- teritoriale, in calitate de garantat

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- H.G. nr. 978 / 2001 (22)

- Alte acte normative specifice

- hotararea comisiei de autorizare constituita conform HG  nr.978/2001;

- nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat.

   Se verifica:

- existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii administrativ-teritoriale garantate;

- existenta avizului compartimentului juridic.

0

1

2

3

4

10

Scrisoare suplimentara (pentru acordurile de imprumut cu BDCE)

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Acordul de imprumut extern

- Legea de ratificare

- Alte acte normative specifice

 

 

- nota de fundamentare;

- acceptul Ministerului Finantelor Publice privind conditiile financiare.

   Se verifica:

- concordanta intre conditiile din scrisoarea suplimentara si Acordul cadru de imprumut.

11

Angajament de plati pentru imprumuturi externe primite de Romania de la BDCE

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- Acordul de imprumut extern

- Legea de ratificare

- Alte acte normative specifice

 

- nota de fundamentare.

   Se verifica:

- concordanta intre scadentele cuprinse in angajamentul de plata si cele din scrisoarea suplimentara.

12

Contract de concesionare sau inchiriere in care entitatea publica este concesionar sau chirias

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Legea nr. 213 / 1998 (16)

- Legea nr. 219 / 1998 (17)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.U.G. nr. 60 / 2001 (4)

- H.G. nr. 461 / 2001 (9)

- Alte acte normative specifice

 

- nota de fundamentare a concesionarii sau inchirierii;

- documente specifice privind derularea operatiunii de luare in concesiune sau de inchiriere.

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare;

- respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind concesionarea sau inchirierea;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal;

- existenta avizului compartimentului juridic.

13

Acord pentru schimb de experienta sau documentare, pe baza de reciprocitate, fara transfer de valuta

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.G. nr. 80 / 2001 (19)

- Legea nr. 4 / 1991 (18)

- H.G. nr. 552 / 1991 (20)

- Alte acte normative specifice

 

- nota de fundamentare a proiectului de acord;

- devizele de cheltuieli aferente actiunilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul acordului

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare;

- concordanta termenilor din acord privind obligatiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe);

- incadrarea devizelor de cheltuieli ale actiunilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul acordului, in limitele legale de cheltuieli;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal;

-existenta avizului compartimentului juridic.

 

0

1

2

3

4

14

Actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol, a unor manifestari cu caracter cultural-stiintific, sau a altor actiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli

 

 

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.G. nr. 80 / 2001 (19)

- H.G. nr. 552 / 1991 (20)

- Alte acte normative specifice

- nota de fundamentare a actiunii de protocol, a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific;

- documente transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune.

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare;

- concordanta dintre natura obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului legal existent;

- incadrarea valorii devizului / categoriei de cheltuieli in limitele prevazute de normele legale;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal;

- existenta avizului compartimentului juridic.

 

15

Actul intern de decizie privind deplasarea in strainatate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.U.G. nr. 144 / 2001 (27)

- H.G. nr. 518 / 1995 (24)

- H.G. nr. 478 / 2001 (25)

- H.G. nr. 189 / 2001 (26)

- Alte acte normative specifice

- nota de fundamentare a deplasarii in strainatate;

- documente, invitatii si comunicari scrise de la partenerul extern, privitoare la actiunea si conditiile efectuarii deplasarii in strainatate;

- nota mandat privind deplasarea.

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare;

- concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli);

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal.

 

 

 

 

16

Actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 /1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Codul muncii (Legea nr. 53/ 2003) (21)

- Legea nr. 188 /1999 (28)

- H.G. nr. 543 / 1995 (29)

- Alte acte normative specifice

- nota de fundamentare a delegarii / detasarii;

- acceptul scris al persoanei detasate.

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare;

- concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detasarea si prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli);

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal.

 

 

0

1

2

3

4

17

Ordinul / actul intern de decizie privind:

- angajarea sau avansarea personalului;

- acordarea salariului de merit;

- numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere;

- acordarea altor drepturi salariale

 

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 /1998 (2)

- Legile bugetare anuale

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Codul muncii (Legea nr. 53/ 2003) (21)

- Legea nr. 188 /1999 (28)

- Legea nr. 154 /1998 (30)

- O.U.G. nr. 24 / 2000 (31)

- O.G. nr. 32 / 1998 (32)

- Alte acte normative specifice

- nota de fundamentare si dosarul angajarii / avansarii personalului;

- propunerea pentru acordarea salariului de merit / numirea personalului de executie pe functii de conducere / acordarea altor drepturi salariale.

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare;

- respectarea reglementarilor legale privind angajarea si incadrarea personalului in limita posturilor aprobate si stabilirea drepturilor salariale;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal;

- existenta avizului compartimentului juridic.

18

Contractul de comodat in care entitatea publica are calitatea de comodatar

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Codul civil (art. 1560 si urmatoarele)

- nota de fundamentare;

- devizul cheltuielilor ce urmeaza a fi suportate de comodatar, aprobat de conducatorul entitatii publice.

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare;

- daca devizul / categoriile de cheltuieli se incadreaza in limitele legale;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul cheltuielilor ce urmeaza a fi suportate de entitatea publica;

- existenta avizului compartimentului juridic.

 

19

Acordul de proiect intre autoritatea publica si investitor (prevazut la art.6 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.16/2002)

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 /1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legea nr. 213 / 1998 (16)

- O.G. nr. 16 / 2002 (33)

- H.G. nr. 621 / 2002 (34)

- Alte acte normative specifice

- anuntul de intentie;

- scrisorile de intentie si documentele atasate acestora;

- decizia / ordinul de numire a comisiei de evaluare si selectare a scrisorilor de intentie;

- procesul verbal de evaluare si selectare a scrisorilor de intentie;

- studiul de prefezabilitate aprobat.

 

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare si/sau creditelor de angajament;

- respectarea regularitatii specifice acordului de proiect;

- stabilirea termenilor acordului, in concordanta cu cadrul normativ existent;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar;

- existenta avizului compartimentului juridic.

0

1

2

3

4

20

Contract de parteneriat public-privat

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 /1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legea nr. 213 / 1998 (16)

- Legea nr. 33 / 1994 (35)

- O.G. nr. 16 / 2002 (33)

- H.G. nr. 621 / 2002 (34)

- Alte acte normative specifice

- ordinul / decizia de numire a comisiilor de negociere;

- studiul de fezabilitate;

- proces verbal de negociere;

- decizia cuprinzand lista investitorilor ierarhizati;

- comunicarea deciziei catre investitori;

- contestatii si raspunsurile la contestatii;

- acordul partilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere intre acestea.

   Se verifica:

- existenta creditelor bugetare si/sau creditelor de angajament;

- respectarea regularitatii specifice contractului de parteneriat public-privat;

- stabilirea termenilor contractului in concordanta cu prevederile cadrului normativ;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar;

- existenta avizului compartimentului juridic.

21

Conventie pentru acordarea de imprumuturi conform art.69 din Legea nr.500 / 2002

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legile bugetare anuale

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Codul civil (art. 1576 si urmatoarele)

- Actul normativ de infiintare a unor institutii publice / activitati finantate integral din venituri proprii

- nota de fundamentare privind acordarea imprumutului si solicitarea institutiei publice interesate;

- graficul de rambursare a imprumutului.

   Se verifica:

- existenta de credite nerezervate prin angajament bugetar si legal;

- daca institutia publica solicitanta a imprumutului se incadreaza in prevederile art.69 din Legea nr.500/2002;

- daca institutia publica solicitanta a imprumutului a intocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii in vederea rambursarii imprumutului;

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii imprumutului;

- existenta avizului compartimentului juridic.

 

 

*) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi insotit, dupa caz, de o “Propunere de angajare a unei cheltuieli” si/sau de un “Angajament bugetar individual / global”, intocmite conform anexei nr.1 si, respectiv, anexei nr.2 la “Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale”, aprobate prin Ordinul nr.1792 din 24 decembrie 2002 emis de ministrul finantelor publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 37 din data de 23 ianuarie 2003.

 

 

 

C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR

 

Nr

crt

Documentul supus controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Acte justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

0

1

2

3

4

1

Ordonantare de plata privind achizitia publica de produse, servicii sau lucrari

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Legile bugetare anuale

- Legea nr. 82 / 1991 (36)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Ordinul nr. 1792 / 2002 emis de ministrul finantelor publice (37)

- Alte acte normative specifice

- contractul de achizitii publice;

- factura fiscala;

- documentele care sa ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executia lucrarilor, dupa caz;

- factura externa;

- declaratia vamala de import.

   Se verifica:

- daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”;

- concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar.

 

2

Cererea de valuta adresata Bancii Nationale a Romaniei in vederea disponibilizarii de la rezerva valutara a statului a sumelor in valuta necesare achitarii la extern a ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri provenite din imprumuturi externe contractate direct sau garantate de stat**)

 

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legea nr. 101 / 1998 (38)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- Legea de ratificare a imprumutului

- Alte acte normative specifice

- avizul de plata inaintat de organismul international finantator;

- adresa de confirmare a obligatiei de plata din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordin de plata / extras de cont atestand virarea echivalentului in lei al obligatiei de plata la extern in contul entitatii publice;

- nota de fundamentare.

   Se verifica:

- concordanta dintre obligatiile inscrise in acordul de imprumut, avizul de plata inaintat de organismul international finantator si cererea de valuta a entitatii publice;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal.

0

1

2

3

4

3

Ordonantare de plata privind virarea catre Banca Nationala a Romaniei a contravalorii in lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligatiilor de plata rezultate din imprumuturile externe contractate direct sau garantate de stat

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legea nr. 101 / 1998 (38)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- Acordul de imprumut

- Legea de ratificare a imprumutului

- Alte acte normative specifice

- avizul de plata emis de finantatorul extern;

- mesajele swift si avizul de lichidare, emise de Banca Nationala a Romaniei;

- cererea de valuta depusa de entitatea publica;

- nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei fata de Banca Nationala a Romaniei.

   Se verifica:

- concordanta dintre obligatiile inscrise in acordul de imprumut, avizul de plata trimis de finantatorul extern, avizul de lichidare si mesajele swift ale Bancii Nationale a Romaniei si cererea de valuta a entitatii publice;

- existenta surselor de finantare a contravalorii in lei a sumei disponibilizate de Banca Nationala a Romaniei;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal.

4

Cererea de valuta**) sau ordonantarea de plata externa reprezentand cotizatii, respectiv contributii, taxe etc. la diverse organisme internationale

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.G. nr. 41 / 1994 (40)

- Protocoale, acorduri sau conventii incheiate de entitatea publica cu organismele internationale

- Legile de ratificare

 

 

- acordul, conventia sau protocolul;

- avizul de plata transmis de organismul international.

   Se verifica:

- concordanta dintre prevederile acordului, conventiei sau protocolului si avizul de plata transmis de organismul international, inclusiv a termenului de plata;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.

5

Ordonantare de plata pentru subventii, transferuri, prime sau alte plati din fonduri publice acordate agentilor economici sau altor beneficiari legali

 

 

 

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Legile bugetare anuale

- O.G. nr. 22 / 2002 (41)

- Alte acte normative specifice

 

- nota de fundamentare;

- documentatia specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv.

   Se verifica:

- legalitatea si regularitatea documentatiei justificative, corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal.

0

1

2

3

4

6

Ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Legile bugetare anuale

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Alte acte normative specifice

 

- nota de fundamentare;

- contractul de concesionare sau de inchiriere;

- documentele justificative emise de concedent sau, dupa caz, de proprietarul bunului inchiriat.

   Se verifica:

- daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”;

- concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar.

7

Ordonantarea de plata in lei, ordonantarea de plata externa sau ordonantarea transferului valutar pentru plati care se efectueaza din conturile speciale ale imprumuturilor guvernamentale externe.

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- Acordul de imprumut

- Legea de ratificare a acordului de imprumut

- facturile emise de furnizori / prestatori / executanti, cu certificarea de catre beneficiar a efectuarii operatiunii pentru care se solicita plata;

- documentele justificative de transport, vamuire sau situatii de lucrari ori receptia bunurilor, dupa caz;

- acord de imprumut;

- acordurile subsidiare de imprumut;

- contractul de furnizare / servicii / lucrari;

- nota de fundamentare.

   Se verifica:

- legalitatea si regularitatea documentatiei justificative, corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea;

- concordanta dintre facturile certificate de beneficiar, prevederile contractelor / comenzilor si suma ordonantata;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal.

8

Ordonantare de plata externa privind alte plati decat cele aferente imprumuturilor externe.

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Actele normative care reglementeaza speta

- nota de fundamentare;

- documentatia justificativa specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv.

 

 

 

 

   Se verifica:

- daca justificarile sunt corespunzatoare prevederilor din normele legale, inclusiv a celor stipulate in angajamentul legal;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal.

0

1

2

3

4

9

Ordonantare de plata prin acreditiv simplu sau documentar in cadrul unui contract extern finantat printr-un imprumut extern

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legea de ratificare a acordului de imprumut

- Alte acte normative specifice

- nota de fundamentare;

- contractul extern;

- acreditivul documentar irevocabil emis de banca depozitara a contului special.

   Se verifica:

- concordanta conditiilor incluse in acreditivul emis cu prevederile din contractul extern;

- conditiile de plata incluse in contractul extern;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.

 

 

 

10

Ordonantare de avansuri (in lei) acordate unor terte persoane juridice in cadrul contractelor incheiate

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- H.G. nr. 264 / 2003 (42)

- Alte acte normative specifice

- contractul;

- solicitarea de acordare a avansului;

- documentul prin care se constituie garantia legala.

   Se verifica:

- daca acordarea avansului respecta conditiile specifice de legalitate si regularitate;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal, precum si in prevederile contractului.

 

 

11

Ordonantare de plata privind cheltuielile ce se efectueaza din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donatie sau sponsorizare

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Alte acte normative specifice

- actul de donatie sau sponsorizare;

- angajamentul legal (contract, comanda etc.);

- documentele care atesta livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executia lucrarilor, dupa caz.

   Se verifica:

- daca cheltuielile respecta destinatiile stabilite de transmitatori;

- daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”;

- concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar.

 

0

1

2

3

4

12

Ordonantare de plata privind cheltuielile care fac obiectul contractului de finantare prevazut la art. 4(2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2001

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Legile bugetare anuale

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.G. nr. 60 / 2001 (4)

- Alte acte normative specifice

- contractul de finantare;

- documentatia justificativa specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv.

   Se verifica:

- daca justificarile sunt corespunzatoare prevederilor din normele legale, inclusiv a celor stipulate in contractul de finantare;

- incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.

 

13

Ordonantare de plata privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acorda prin casierie.

- Decretul nr. 209/1976 (43)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- H.G. nr. 543 / 1995 (29)

- H.G. nr. 518 / 1995 (24)

- Alte acte normative specifice

- nota de fundamentare;

- documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia;

- decontul justificativ al cheltuielilor;

- alte documente justificative specifice.

   Se verifica:

- concordanta sumelor ce urmeaza a fi eliberate ca avans cu cele prevazute in documentul de aprobare a actiunii sau, dupa caz, incadrarea sumelor cuvenite titularului de decont in limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.

14

Ordonantarile de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum si ale obligatiilor fiscale aferente acestora

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Codul muncii (Legea nr. 53 / 2003) (21)

- Legile bugetare anuale

- Legea nr. 154/1998 (30)

- O.U.G. nr. 24/2000 (31)

- Legea nr. 188/1999 (28)

- O.G. nr. 7 / 2001 (44)

- O.U.G. nr. 150/2002 (45)

- Legea nr. 19 / 2000 (46)

- Legea nr. 76 / 2002 (47)

- Legea nr. 346/2002 (48)

- O.U.G. nr. 147/2002 (49)

- Alte acte normative specifice

- centralizatorul lunar al statelor de salarii;

- situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate;

- situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la buget, pe luna ... ;

- alte documente.

   Se verifica:

- incadrarea in prevederile bugetului privind numarul maxim de posturi si creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile, contributii pentru asigurarile sociale de stat, contributii pentru asigurarile de somaj, contributii pentru asigurarile sociale de sanatate etc.);

- daca au fost aplicate cotele legale de contributii;

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”;

- regularitatea completarii documentului supus vizei.

 

 

 

 

**) Aceste documente au si functia de ordonantare de plata.

 

D. CONCESIONAREA , INCHIRIEREA , TRANSFERUL , VANZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR

DIN PATRIMONIUL INSTITUTIILOR PUBLICE

 

Nr.

crt.

Documentul supus controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Acte justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

0

1

2

3

4

1

Contract de concesionare / inchiriere (entitatea publica este concedent / titular al dreptului de proprietate)

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- Legea nr. 219 / 1998 (17)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legea nr. 213 / 1998 (16)

- H.G. nr. 216 / 1999 (50)

- Actul normativ de aprobare a concesiunii / inchirierii

 

- studiul de oportunitate;

- caietul de sarcini;

- documentatia licitatiei;

- documentatia procedurii de negociere directa.

   Se verifica:

- incadrarea obiectului contractului in lista cuprinzand bunurile care, potrivit legii, pot fi concesionate / inchiriate;

- respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea licitatiei / negocierii directe;

- stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ;

- existenta avizului compartimentului juridic.

2

Proces verbal de predare primire avand ca obiect transferul bunului fara plata

- O.G. nr. 19 / 1995 (51)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- H.G. nr. 841 / 1995 (52)

- Alte acte normative specifice

- referatul de disponibilizare;

- adresele catre/de la institutiile publice care doresc sa utilizeze bunul disponibil.

 

   Se verifica:

- respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor;

- existenta avizului compartimentului juridic.

3

Contract de vanzare / cumparare a bunurilor disponibilizate (entitatea publica are calitatea de vanzator)

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.G. nr. 19 / 1995 (51)

- H.G. nr. 841 / 1995 (52)

- referatul de disponibilizare;

- decizia de numire a comisiei de evaluare;

- raportul de evaluare a bunurilor ce urmeaza a fi vandute;

- documentatia licitatiei cu strigare.

 

   Se verifica:

- respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de valorificare prin licitatie cu strigare;

- stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ;

- existenta avizului compartimentului juridic.

 

 

 

 

 

 

E. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

Nr.

crt.

Documentul supus controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Acte justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

0

1

2

3

4

1

Proces verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.G. nr. 19 / 1995 (51)

- Legea nr. 15 / 1994 (53)

- H.G. nr. 909 / 1997 (54)

- Alte acte normative specifice

- nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune;

- act constatator al avariei;

- devizul estimativ al reparatiei capitale;

- alte acte justificative.

   Se verifica:

- existenta actelor justificative;

- daca actele justificative au fost intocmite si semnate de persoanele in drept;

- daca sunt indeplinite conditiile scoaterii din functiune.

2

Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea actiunilor de protocol, a manifestarilor cu caracter cultural - stiintific sau a altor actiuni cu caracter specific

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- O.G. nr. 80 / 2001 (19)

- H.G. nr. 552 / 1991 (20)

- Alte acte normative specifice

- actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol, a unor manifestari cu caracter cultural -

stiintific, sau a altor actiuni cu caracter specific;

- documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.

   Se verifica:

- prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate;

- daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei si continutului;

- corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si, dupa caz, a penalitatilor de intarziere;

- incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale;

- daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul bugetar.

3

Decontul de cheltuieli privind deplasarea in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 189 / 1998 (2)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Decretul nr. 209 / 1976 (43)

- H.G. nr. 518 / 1995 (24)

- Alte acte normative specifice

- actul intern de decizie privind deplasarea in strainatate;

- documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.

   Se verifica:

- daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei si continutului;

- prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate;

- corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si, dupa caz, a penalitatilor de intarziere;

- documentul de restituire a avansurilor nejustificate si, dupa caz, a penalitatilor;

- incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale;

- daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul bugetar.

0

1

2

3

4

4

Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa

- Decretul nr. 209 / 1976 (43)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- H.G. nr. 543 / 1995 (29)

- H.G. nr. 461 / 2001 (9)

- Alte acte normative cu caracter specific

- actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau, dupa caz, referatul aprobat privind achizitia directa;

- documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.

   Se verifica:

- daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei si continutului;

- prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit;

- corectitudinea calculului privind sumele justificate si, dupa caz, a penalitatilor de intarziere;

- documentul de restituire a avansurilor nejustificate si, dupa caz, a penalitatilor;

- incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale;

- daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul bugetar.

 

 

5

Contractul de sponsorizare in care entitatea publica este beneficiar al sponsorizarii

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 32 / 1994 (55)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare.

 

 

 

   Se verifica:

- daca entitatea publica desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate din cele prevazute la art. 4 din Legea nr. 32 / 1994, cu modificarile ulterioare;

- existenta avizului compartimentului juridic.

6

Actul de donatie, in care entitatea publica are calitatea de donatar

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Codul civil (art. 800 si urmatoarele)

- Decretul nr. 478 / 1954 (23)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- nota de fundamentare a actului de donatie.

   Se verifica:

- regimul juridic al bunului / bunurilor care fac obiectul donatiei;

- daca bunul / bunurile respective sunt grevate de datorii;

- existenta avizului compartimentului juridic.

7

Dispozitia de incasare catre casierie

 

 

 

 

 

 

 

 

- Decretul nr. 209 / 1976 (43)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Alte acte normative specifice

 

- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans;

- decizia de imputatie;

- alte acte din care rezulta obligatii de plata in sarcina unor persoane.

   Se verifica:

- aprobarea de catre conducatorul entitatii publice a decontului de cheltuieli;

- modul de calcul al sumei ce urmeaza a fi incasata;

- daca dispozitia de incasare este intocmita pentru suma ce urmeaza a fi incasata.

 

 

 

0

1

2

3

4

8

Cerere de tragere si cerere de alimentare a contului special in cadrul imprumuturilor externe (inclusiv a avansului)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- Legea de ratificare a acordului de imprumut

- Alte acte normative specifice

- nota de fundamentare;

- contractele interne sau externe;

- ordinele de plata prin care s-au efectuat plati in cadrul procedurilor de refinantare;

- alte documente.

   Se verifica:

- legalitatea si regularitatea documentelor justificative;

- incadrarea platilor solicitate in prevederile contractului intern sau extern;

- existenta documentului organismului finantator international de acceptare a contractului intern sau extern (“no objection”);

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.

 

9

Solicitare de tragere in contul beneficiarului pentru imprumuturi externe primite de la BDCE

- Legea nr. 500 / 2002 (1)

- Legea nr. 81 / 1999 (39)

- Legea bugetara anuala

- Acordul de imprumut extern

- Legea de ratificare

- Acordul subsidiar de imprumut

- nota de fundamentare;

- solicitarea beneficiarului, insotita de documente justificative. 

   Se verifica:

- legalitatea si regularitatea documentelor justificative;

- incadrarea sumei in subdiviziunea bugetara a beneficiarului pentru care exista angajament legal si bugetar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL

Nr.

crt.

ACTUL NORMATIV

Publicat in

Monitorul Oficial

al Romaniei

0

1

2

1

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

597/13.VIII.2002

2

Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale

404/22.X.1998

3

Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv

430/31.VIII.1999

4

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

241/11.V.2001

5

Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

349/23.VII.1999

6

Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

86/01.II.2002

7

Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti

26/25.I.2000

8

Hotararea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA

78bis/25.II.1999

9

Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

268/24.V.2001

10

Hotararea Guvernului nr. 244/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

101/28.II.2001

11

Hotararea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

158/05.III.2002

12

Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finantelor publice privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse

336/25.VI.2001

13

Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii

340/27.VI.2001

14

Ordinul nr. 1014/874/2001 al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari

357/04.VII.2001

15

Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

296/13.VIII.1998

16

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

448/24.XI.1998

17

Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

459/30.XI.1998

18

Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor

5/12.I.1991

19

Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice

542/01.IX.2001

20

Hotararea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare in tara a actiunilor de protocol

176/29.VIII.1991

21

Codul muncii (Legea nr. 53/2003)

 

72/05.II.2003

0

1

2

22

Hotararea Guvernului nr. 978/2001 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

656/18.X.2001

23

Decretul nr. 478/1954 privitor la donatiile facute statului

46/10.XII.1954

24

Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

154/19.VII.1995

25

Hotararea Guvernului nr. 478/2001 privind transportul spre/dinspre Romania al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul

276/29.V.2001

26

Hotararea Guvernului nr. 189/2001 privind unele masuri referitoare la efectuarea deplasarilor in strainatate, in interes de serviciu, de catre demnitarii si asimilatii acestora din administratia publica

50/30.I.2001

27

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2001 privind indeplinirea de catre cetatenii romani, la iesirea din tara, a conditiilor de intrare in statele membre ale Uniunii Europene si in alte state

725/14.XI.2001

28

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

600/08.XII.1999

29

Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului

220/13.IX.1996

(republicare)

30

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

266/16.VII.1998

31

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar

138/31.III.2000

32

Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala

42/30.I.1998

33

Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

94/02.II.2002

34

Hotararea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

481/05.VII.2002

35

Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

139/02.VI.1994

36

Legea contabilitatii (Legea nr. 82/1991)

629/26.VIII.2002

(republicare)

37

Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finantelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

37/23.I.2003

38

Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei

203/01.VI.1998

39

Legea nr. 81/1999 privind datoria publica

215/17.V.1999

40

Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organismele internationale interguvernamentale la care Romania este parte

241/29.VIII.1994

41

Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

81/01.II.2002

0

1

2

42

Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fondurile publice

177/20.III.2003

43

Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa

64/06.VII.1976

44

Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

435/03.VIII.2001

45

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

838/20.XI.2002

46

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

140/01.IV.2000

47

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

103/06.II.2002

48

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

454/27.VI.2002

49

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

821/13.XI.2002

50

Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare a Legii nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor

140/06.IV.1999

51

Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice

188/18.VIII.1995

52

Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice

253/07.XI.1995

53

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

242/31.V.1999

(republicare)

54

Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997

4/08.I.1998

55

Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea

129/25.V.1994

 

Nota: lista actelor normative cuprinse in coloana a 2-a din Cadrul general se completeaza cu reglementarile legale de modificare a acestora, precum si cu orice alte acte normative existente sau urmand a fi emise, aplicabile operatiunilor respective.